Hvordan Skrive Vitenskapelig Essay Format

Essay mal

Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.

Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men presentasjonen må ha en klar struktur.

Et essay er en vandring i et tema, og man kan krydre teksten med småhistorier, sitater og liknende som kan kaste lys over temaet. Vandringen kommer også til uttrykk i komposisjonen. Det er ikke nødvendig å presentere hendelsene lineært, man kan hoppe både fram og tilbake i tid, og man kan ta med episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang underveis. Men teksten er bare tilsynelatende springende. Hovedidéen skal hele tiden ligge under teksten, som en rød tråd. I disposisjonen skal man sørge for at alle elementene blir tatt med i oppgaven på en velfungerende måte, og med en meningsfull struktur.

 • Man bør bygge opp et essay slik at det åpner med en innledning, hvor emnet og essayets særlige vinkling på dette presenteres.
 • Deretter skriver man en hoveddel, hvor emnet for alvor tas opp. I denne delen skal forskjellige betraktninger, refleksjoner og argumenter til sammen utdype og nyansere emnet, med det formål å vurdere det på et høyere abstraksjonsnivå.
 • Hoveddelen skal føre frem til oppgavens avslutning, som skal være åpen og legge opp til ytterligere refleksjon over det behandlede emnet.

Det er en god idé å forsøke å gjøre essayets layout oversiktlig. Det skal være leservennlig og enkelt satt opp. Det er ikke vanlig å ha flere overskrifter i et essay, men det kan være en god ide å dele oppgaven inn i avsnitt med en linjes avstand.

Essay oppskrift

I oppgaveskrivningens første fase bør man orientere seg og danne seg et overblikk over det utleverte materialet. En god måte å sikre overordnet sammenheng, er å begynne med et tankekart. Skriv ned assosiasjoner, ideer, episoder og spørsmål. Deretter reflekterer man over emnet, bestemmer seg for hvilken vinkel man vil angripe stoffet fra, og velger en hovedidé. Ut i fra dette utarbeides en disposisjon for essayet, med innledning, hoveddel og avslutning.

Innledning

I skolesammenheng skal innledningen på et essay i norsk åpne emnet som skal behandles i oppgaven. Det er her, i oppgavens begynnelse, at emnet og den valgte vinkelen presenteres for leseren.

Innledningen skal være fengende og interessant og vekke leserens lyst til å lese videre. Den kan for eksempel inneholde spørsmål knyttet til emnet eller noen innledende og overordnede problemstillinger, som man reflekterer over i oppgavens etterfølgende deler.

Det kan være en god idé å introdusere oppgaveteksten i innledningen, for å vise at betraktninger og refleksjoner i essayet tar utgangspunkt i det forelagte tekstmaterialet og eventuelle bilder. Det er også mulig å gjøre dette senere i oppgaven, men da må man være sikker på at det er klart for leseren at det er teksten/bildene som er utgangspunktet for oppgaven.  Begrunn hvorfor spørsmålsstillingen er relevant, forklar fremgangsmåten og beskriv oppbyggingen av essayet.

Hoveddel

I oppgavens hoveddel legger man ut på en tankereise. Temaet bygges opp ved hjelp av fakta og eksempler som kan hentes fra litteraturen, media eller andre kilder. Underveis kan man flette inn personlige opplevelser og betraktninger, assosiasjoner og anekdoter.

Selv om det er lov med sidesprang og uventede momenter, er det viktig hele tiden å knytte teksten til hovedidéen. Husk at denne hovedidéen må være med hele veien, som en rød tråd.

Formuler egne tanker, vurderinger og spørsmål, men unngå åpen argumentasjon. Og ikke bli flåsete. Målet er ikke å komme frem til et svar, men å kaste lys over emnet. Bruk gjerne humor, satire og ironi, men unngå sarkasme.

Avslutning

Det er ikke målet med et essay å komme frem til en lukket og endelig konklusjon. Avslutningen skal være åpen. Man skal gjøre rede for flere synspunkter, og ikke trekke endelige slutninger. Bruk gjerne formuleringer som: "Det er kanskje slik at..." eller "Det kan vitne om..." Avslutningen bør inneholde en slags tvil eller en tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates til leseren.

Avslutningen skal avrunde emnet og åpne for leserens videre refleksjoner. Det kan man gjøre ved å stille ytterligere abstrakte spørsmål til emnet, på bakgrunn av de foregående betraktningene.

Avslutningen skal ikke redegjøre for alt som er behandlet i oppgaven. Men man kan med fordel stille forskjellige spørsmål som er relatert til de delemnene som har blitt behandlet tidligere i oppgaven.

Det kan også med fordel utarbeides en form for samspill mellom oppgavens innledning og avslutning. Det kan man for eksempel gjøre ved å stille spørsmål eller komme med refleksjoner som er en forlengelse av oppgavens innledning.

Annonse

Bli bedre på å skrive essay med denne malen

 • - Kom godt i gang med essayet ditt
 • - Lær hvordan du på best mulig måte kan bygge det opp
 • - Få en mal for disposisjon
Les veiledningen nå

Forfatterinstruks

Velkommen som bidragsyter til Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Tidsskriftet er et tilbud til nordiske lesere innenfor helsefaglige miljøer, og til forskere innen helsefagene som ønsker å publisere egen forskning.

Tidsskriftet holder en bred fagprofil som reflekterer forskning og utviklingsarbeid ved nordiske helsefagutdanninger og praksisfelt. Tidsskriftet publiserer referee-bedømte, vitenskapelige artikler og eller vitenskapelige essays.

Tidsskriftet har knyttet anerkjente forskere på professor, dosent- og førstenivå til vurdering og referee-bedømming av artiklene. 

Tidsskriftet tar også inn fagartikler. De blir ikke referee-bedømte, men gjennomgår en redaksjonell vurdering. Kronikker, bokanmeldelser og debattinnlegg tas imot.

De innsendte manuskriptene må tydelig merkes hvorvidt de er forskningsartikler, vitenskapelige essays, fagartikler eller annet.

De innsendte manuskriptene må være originale.

Manuskriptene blir rutinemessig kjørt gjennom en plagiatkontroll.  

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å hake av for rollen Forfatter under registreringen.

Språk og form

Bidragene skal skrives på et nordisk språk. Det vil si norsk, svensk eller dansk.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning gir ikke språkvask, men forutsetter at forfatterne har hatt en kritisk gjennomgang av språket og korrekturlest manuskriptet før innsending og publisering.

Sammendraget

Vitenskapelige artikler, essays og fagartikler skal ha et sammendrag på maksimum 150 ord. Sammendraget samt den norske tittelen skal skrives på engelsk.

Til slutt i sammendraget skal forfatterne foreslå på 3-6 nøkkelord som synliggjør innholdet i artikkelen og essayet. Nøkkelordene skrives på norsk og engelsk. Det skal være semikolon mellom hvert nøkkelord.

Alle manuskript skal ha egen tittelside som inneholder:

 • Manuskriptets tittel
 • Navn på forfattere, akademisk tittel og institusjonell tilknytning
 • E-post adresse og telefonnummer til ansvarlig forfatter
 • Referansenummer fra behandlingen i REK og eller NSD
 • Hvilken sjanger: forskningsartikkel, vitenskapelig essay, fagartikkel eller annet
 • Sammendrag
 • Antall ord, tabeller og figurer i manus

Manuskriptets utforming:

Last ned tidsskriftets Word-mal.

Venstre og høyre marg, topp- og bunnmarg skal alle være 3,5 cm. Innbindingsmarg skal være 0,5 cm.

Alle tekster, inkludert figurer, tabeller og referanser, leveres i Times New Roman font 12 linjeavstand 15pt.

Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter. For overskrifter skal forfatter bruke Word-stiler.

Sitat skrives i kursiv.  

Manuskriptet skal ikke ha innrykk, tabulator, understreking, punkter og lignende, verken i teksten eller i overskriften. Manuskriptet skal heller ikke ha sideskift og tomme linjer mellom avsnitt.

Lengden på manuskriptet bør være mellom 4000 og 7000 ord for vitenskaplige referee-bedømte artikler og essays.

Andre bidrag mellom 2000 og 7000 ord.

Litteraturliste regnes som en del av artikkelen, mens engelsk sammendrag ikke inngår.

Tabeller og figurer plasseres inn i manuskriptet av forfatter. Tidsskriftet tar imidlertid forbehold om at tabeller og figurer kan flyttes av redaksjonelle hensyn.

Vitenskapelige artikler, essays, fagartikler og annet blir vurdert av ansvarlig redaktør og fagredaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom vitenskapelige manuskript vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, blir det vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet fagfelle.

Det er ansvarlig redaktør som til slutt avgjør om en vitenskapelig artikkel, essay, fagartikkel eller annet kan publiseres.

Kriterier for forfatterskap

Bare forfattere som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfattere av en artikkel.

Forfatterskap skal tilfredsstille ICMJE (The International Commitee of Medical Journal Editors) med norsk oversettelse av: Nylenna, M. Medforfatterskap i medisin og helsefag (Sist oppdatert: 8.september 2014). De nasjonale forskningsetiske komiteene. Tilgjengelig på:

https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-helsefag/

Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta et offentlig ansvar for innholdet.

For medforfatterskap kreves at samtlige forfatterne oppfyller Vancouverreglene:

a) Vesentlig bidrag til ide og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data.

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.

d) Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon og integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst.

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt kan presiseres. Slik takk forutsetter at de aktuelle personer har samtykket.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer skal nummereres med arabiske tall. Vær oppmerksom på proporsjonene i tabellen slik at den passer inn i tidsskriftets Word-mal. Figurer bør være profesjonelt tegnet.

Bilder

Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning publiserer ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra rettighetshaver. Det vil si den som er opphav til bildene.

Litteraturhenvisninger 

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning bruker referansestilen APA 6th i artiklene. Denne stilen er godt beskrevet og med eksempler på Kildekompasset, http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx. Om du bruker EndNote, kan stilen (for norsk bokmål) lastes ned fra https://uit.no/ub/skrive/endnote#linje5. Du kan også finne hjelp til bruk av stilen her: https://uit.no/ub/skrive/art?p_document_id=429864

Litteraturhenvisninger i teksten

APA 6th er en «author-date» siteringsmåte, hvor en kort referanse i teksten skal være entydig og gjøre det mulig for leseren å finne den fullstendige referansen i litteraturlisten.

I teksten angis siteringer ved forfatteretternavn og utgivelsesår: Duncan (1959). Dersom forfatter ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes: (Holmboe, 1999). Dersom referansen er til en spesifikk del av publikasjonen er det god sitatskikk å angi sidenummer/-numre. Sideangivelse oppgis etter utgivelsesår: (Borg, 1985, s. 24); (Hansen, 1997, s. 26–28). Dersom verket det refereres til har to forfattere, oppgis begges etternavn: (Andersen & Hansen, 2000). Dersom verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navn ved første referanse. (Hanson, Jensen & Pedersen, 2000). Bruk dernest «et al.» (Hanson et al., 2000). Har en forfatter eller forfatterkombinasjon flere siterte verker samme år, angis dette ved tilføyelse av bokstaver: (Hansen, 1999a) (Hansen, 1999b). Ved flere forfatternavn brukes «og» som sammenføying om navnene står i teksten «slik Hansen, Nilsen og Olsen (1985) viser», «&» om navnene står i parentesen «Det er vist (Hansen, Nilsen & Olsen, 1985)». «&» brukes også i litteraturlisten.

Av hensyn til fagvurderingsprosessen skal henvisning til forfatterens egne publikasjoner anonymiseres.

Litteraturliste

Litteraturlisten skrives etter hovedteksten. Bruk overskriften Litteratur. Listen skal settes opp alfabetisk og inneholde alle og kun de forfatterne det er referert til i tekst og tabeller. Navn/tittel på tidsskrift eller bok kursiveres.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du søke etter tittel, forfatternavn på http://www.crossref.org/simpleTextQuery.

Eksempler på utforming av referanser:

Bok

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vitenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2.utg.)Lund: Studentlitteratur

Elektronisk bok med forfatter

Eco, U. (2015). How to write a thesis. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004

Artikkel i en bok med redaktør

Beston, G. (2003). Brukerperspektiv på prosjektundervisning. I J.K. Hummelvoll (Red.) Kunnskapsdannelse i praksis. Handlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien (s.220-229). Oslo: Universitetsforlaget

Artikkel i et tidsskrift

Halding, A.G., Heggdal, K. & Wahl, A. (2011). Experiences of self-blame and stigmatisation for self-infliction among individuals living with COPD. Scandinavian Journalof Caring Science 25(1), 100–107. http://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00796.x

Ørstavik, S. (2003). Det tvetydige brukerperspektivet. Psykisk Helse 6 (19)

Noter og appendikser

Bruk fotnoter, ikke sluttnoter. Notene skrives med arabiske tall (1,2,3 osv.). Ikke bruk flere noter enn strengt nødvendig. Noter bør i første rekke innarbeides i teksten. Unngå appendikser. 

Innsending før publikasjon

Før siste innsending før artikkelen/essayet blir publisert, må artikkelen og eller essayet være korrekturlest, samt være i tråd med kravene beskrevet ovenfor.

Tittelside og manus sendes i ett dokument.

Bekreftelse

Bekreftelse på at manuskriptet er mottatt og antatt sendes til korresponderende forfatter.

Artiklene og essayene publiseres fortløpende.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning betaler ikke ut forfatterhonorar.

 

Erklæring om copyright

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

 1. Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en Creative Commons Attribution License som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.
 2. Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.
 3. Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se The Effect of Open Access).

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som avgis til tidsskriftet på dette nettstedet vil kun bli benyttet til de formål de er innsamlet, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller andre personer.

 

0 thoughts on “Hvordan Skrive Vitenskapelig Essay Format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *